Cenník

Výkon geodetických prác sa riadi cenníkom Komory geodetov a kartografov SR avšak vzhľadom na špecifickosť každého jedného prípadu ( čo do rozsahu, lokality a náročnosti spracovania alebo zamerania), prípadne ak ide o stálych zákazníkov, je možné v sídle firmy dojednať individuálne ceny dohodou pre jednotlivé práce.

Ceny vykonaných prác sú stanovené podľa Sadzobníka pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác
vydaného R UNIKA, Bratislava v roku 201