Patrón geodetov, architektov, stavbárov 3. júl

Sv. Tomáš patrí medzi apoštolov, o ktorých máme málo spoľahlivých historických údajov. Novozákonné spisy ho uvádzajú okrem zoznamov apoštolov (v evanjeliách a Skutkoch apoštolov) štyrikrát v Jánovom evanjeliu. Apoštol tam vystupuje ako trocha prchký a netrpezlivý, ale pritom priamy, úprimný človek. Neuveril tak ľahko, ale keď sa o niečom presvedčil, konal podľa toho so všetkou rozhodnosťou.
Žil v 1. storočí a inak mu hovorili tiež Didymos, alebo Dvojča. Pôvodným povolaním bol rybár.
Keď Ježíš dostal odkaz, že jeho priateľ Lazar zomrel, chcel sa vrátiť do Judska, kde ho nedávno skoro ukameňovali. Všetci apoštoli sa báli, jediný Tomáš statočne povedal :“Poďme aj my, aby sme zomreli spolu s ním!“ (Jan 11,7-16).
Najslávnejšia zmienka v Biblii o svätom Tomášovi sa viaže k tomu, čo sa stalo po Kristovom zmrtvychvstaní. Ježíš sa ukázal učeníkom za zavretými dverami, ale Tomáš s nimi náhodou nebol. Učeníci mu neskôr povedali : „Videli sme Pána:“ Tomáš im odpovedal :“Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a pokiaľ nevložím do nich svoj prst a svoju ruku do rany v jeho boku, neuverím.“ Ôsmeho dňa sa učeníci opäť zišli, tento krát i s Tomášom, a hoci boli dvere zatvorené, Ježíš opäť prišiel medzi nich. Ukázal Tomášovi svoje rany a vyzval ho, nech do nich vloží prst a svoju ruku. Povedal mu tiež :“ Nepochybuj a ver!“ Tomáš padol na kolena a odpovedal : „Môj Pán a môj Boh !“ Ježíš mu povedal: „Že si ma videl, veríš. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili.“ (Jan 20, 19-29). Ďalšia zmienka predstavuje Kristovu rozlúčkovú reč pri poslednej večeri. Ježiš okrem iného povedal: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov… Idem vám pripraviť miesto . . . Cestu, kam ja idem, poznáte.“ Tomáš mu protirečil: „Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu?“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som Cesta, Pravda a Život. Nik neprichádza k Otcovi, ak (len) nie skrze mňa …“ (Por. Jn 14,2-6.).
Po štvrtý raz spomína Jánovo evanjelium Tomáša medzi apoštolmi, ktorí s Petrom lovili ryby na Genezaretskom jazere, kde sa im znovu zjavil zmŕtvychvstalý Kristus (por. Jn 21, In). Z toho niektorí usudzujú, že Tomáš bol pred apoštolským povolaním tiež rybárom.
Po Kristovom Nanebovstúpení pôsobil ako misionár v Perzii a Indii. Stretol sa tiež vraj s Troma kráľmi a pokrstil ich.
Podľa apokryfov bol Tomáš povolaný do Indie ako staviteľ. Mal indickému kráľovi Gundapharovi postaviť palác, ale peniaze, ktoré na stavbu dostal, rozdal chudobným a kráľ sa vďaka tomu obrátil. Podľa starého podania zomrel mučeníckou smrťou (sťatím mečom alebo prebodnutím kopijou) v Majlapure (Mylapore), na predmestí terajšieho mesta Madrásu v juhovýchodnej Indii. Pre nedostatok písomných dokladov boli pochybnosti o jestvovaní kráľa Gundafara, ale napokon sa podarilo nájsť jeho mince, pochádzajúce z 1. stor. po Kristovi. Tento nález a odveké uctievanie hrobu sv. Tomáša v Majlapure vážne hovoria v prospech podania o apoštolskom účinkovaní sv. Tomáša v južnej Indii. Neskôr dal Tomáš v Kalamine, dnešnom Mailapuru, roztaviť bronzovú sochu slnečného boha a rozhnevaný veľkňaz ho za to prebodol kópiou. Neďaleko Mailapuru je tzv. „Veľká Tomášova hora“, pri nej stojí kostol Sv. Tomáša. Na oltári je tam kamenný Tomášov kríž s nápisom zo 7. storočia o jeho kázňach a mučeníctve.
Veriaci na západnom pobreží Indie si hovorili na jeho pamiatku „kresťania svätého Tomáša“ a od sv. Tomáša odvodzujú pôvod starí juhoindickí kresťania sýrskeho obradu. Sú to asi 4 milióny (podľa štatistík z roku 1974) tzv. malabarských a malankarských kresťanov, ktorí žijú v juhozápadnej Indii.
Literatúra:
3. júla, deň prenesenia jeho ostatkov do Edessy, oslavujú ako jemu zasvätený sviatok. Dnes sa nachádza najväčšia časť ostatkov sv. Tomáša v Ortone v strednom Taliansku.

Je patrónom :
architektov, stavebných robotníkov, geometrov, zememeračov, konštruktérov, tesárov, murárov, kamenárov, teológov, pri bolestiach chrbta, za dobrý sobáš, proti pochybnostiam, slepých, nevidomých, Indie, Pakistanu,
Atribúty:
kopia, meč alebo kamene; staviteľský uholník; býva zobrazovaný, ako sa dotyka Kristových rán. Niekedy býva na obrazoch scéna, kedy Panna Maria dáva Tomášovi svoj pás, aby uveril v jej nanebovstúpeni.

Posted in Nezaradené.