Služby

budovanie bodových polí

vyhotovenie geometrických plánov

vyhotovenie účelových máp veľkých mierok

zameranie podzemných a nadzemných vedení

budovanie vytyčovacích sietí

vytýčenie stavieb

kontrolné merania a zamerania skutočného vyhotovenia stavebných objektov

geometrické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov

meranie posunov stavebných objektov

zameranie žeriavových dráh

digitalizácia a vektorizácia mapových podkladov

3D modely objektov

poradenská činnosť týkajúca sa investičnej výstavby

majetkoprávne vyporiadanie pozemkov a stavieb

príprava kúpnych a nájomných zmlúv a iných zmlúv

prerokovanie projektovej dokumentácie s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania

vyhotovenie mapových podkladov pre projektantov

zameranie základnej mapy závodu

vytyčovanie hraníc pozemkov

zameriavanie a vytyčovanie inžinierskych sieti

zameranie skutočného prevedenia stavieb – vodovod, plynovod, kanalizacia

polohopisné a výškopisné zameranie terénu

podklady pre projekty

účelové mapy všetkých mierok

digitálne spracovanie a vektorizácia mapových podkladov

výstup vo všetkých druhoch formátov